• Diákolimpia shop

 • Mérőeszközök

 • Teqball

 • Kiadványok

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő

Tájékoztatjuk, hogy a jelen webhelyet (www.shop.mdsz.hu) a Grassroots Sport Oktatási-módszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft. (székhely: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 1-5., II. emelet 23. ajtó, cégjegyzékszám: 09-09-027578, adószám: 25472134-2-09, továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti, amely online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, ill. hírlevélre feliratkozás esetén a hírlevél küldése érdekében.

Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas, a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A webshop termékeinek megrendeléséhez, illetőleg a Hírlevélre történő feliratkozáshoz külön regisztráció nem szükséges.

 

Az adatkezelő címe: Grassroots Sport Oktatási-módszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft., 4024 Debrecen, Rákóczi u. 1-5., II. emelet 23.

Az adatkezelő elérhetősége: Kun Benedek – kun.benedek@mdsz.hu; +36309848892

 

Informatikai tárhelyet biztosító szolgáltató: Websas.hu Kft. (8272 Tagyon, Petőfi Sándor utca 10.)

Az adatok tárolásának helye: 1108 Budapest, Kozma u. 2. (Invitech Datacenter) és 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (DoclerWeb)

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a megrendelés során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: megrendelők (vásárlók)

A kezelt adatok köre: a megrendelők által a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatgyűjtés célja a hírlevélre történő feliratkozás esetén: hírlevél küldése, későbbi megrendelések adminisztratív könnyítése

 

Adatkezelés időtartama:

 • amennyiben a megrendelő nem kíván feliratkozni a Hírlevél listára, úgy a sikeres teljesített ill. lezárt megrendelést követő 30 nap elteltével a megrendelő adatai törlésre kerülnek rendszerünkből.
 • amennyiben a megrendelő, vagy a honlapot látogató személy önkéntesen feliratkozik a Hírlevél listára, úgy az esetleges leiratkozást követő 30 nap elteltével adatai törlésre kerülnek rendszerünkből.

 

Adatvédelem, adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

A fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen webhelyen folytatott tevékenységének folytatásában feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése

Az adatok megismerésére jogosult személyek:

 • Grassroots Sport Nkft. kereskedelmi munkatársai
 • a Grassroots Sport Nkft. egyedüli tagjának, a Magyar Diáksport Szövetségnek kereskedelmi munkatársai
 • külső szállító partner: a DPD Hungária Kft. kézbesítési munkatársai
 • az informatikai tárhelyet biztosító szolgáltató: Websas.hu Kft. webhely-üzemeltetési munkatársai

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

 

Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A megrendelő (ill. hírlevélre feliratkozó személy) kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a megrendelő/hírlevélre feliratkozó személy erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a megrendelő/hírlevélre feliratkozó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

Adattovábbítás

A webshopban bankkártyával történő fizetés esetén az érintett személyes adatai (név és email cím) átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

 

Irányadó jogszabályok

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) itt olvasható: https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege

 

 • Az ön kosara

 • Legnépszerűbb termékek

  • TESIM Ft
   Alternatív játékok a mindennapos testneveléshez, testmozgáshoz
  • TESIM Ft
   Mozgásfejlesztés, ügyességfejlesztés mozgáskoncepciós megközelítésben
  • TESIM Ft
   A testnevelés tanításának didaktikai alapjai - Középpontban a tanulás
  • TESIM Ft
   A mozgás felfedezése gyermekkorban I. kötet
  • TESIM Ft
   A taktikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a játékoktatásban